X

Kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bionet Ziyaretçi takip tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

 

Bionet Ziyaretçi Takip Sisteminde Kişisel Verileriniz Hangi Amaç İle İşlenebilir ?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
•             Ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketinizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
•             Şirketinizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
•             Şirketinizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
•             Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
•             Şirketinizin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
•             Şirketinizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;  

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme